بیرجند


 

​واحد سازمانی مدیر شهرستان​
نام و نام خانوادگی​

آقای گل محمدی .jpg

مهندس عباس گل محمدی​

آدرس​ معصومیه سایت اداری​​
تلفن​ ​​32400500-32400300
​فکس ​​4330302
 

 

thumb-1