قاین


​واحد سازمانی ​مدیر شهرستان
نام و نام خانوادگی​ آقای ابراهیم شیری​
آدرس​ بلوار جهاد​​
تلفن​ 32523407​​
​فکس 5226711​​
 

thumb-1