طبس


​واحد سازمانی ​مدیر شهرستان
نام و نام خانوادگی​ آقای یوسفی پور
آدرس​ میدان قدس شمالی ، خیابان بهشتی شمالی​​
تلفن​ 32825100​
​فکس ​4225200
 

thumb-1