حوزه مدیر کل

- مدیر کل

                                                   مهندس آسمانی مقدم                                                      

 مدیرکل بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی خراسان جنوبی

 

 IMG_0137.JPG
 

 

 

 

 

 

- رئیس دفتر

- روابط عمومی

- حراست

- حقوقی

- دبیرخانه