نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
  
  
نوع محتوا مربوطه فیلتر
پوشه: Display Templates
  
1396/10/07 1:01 غ.وSystem Account
پوشه: Editing Menu
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Account
پوشه: en-us
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Account
پوشه: Preview Images
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Account
پوشه: Themable
  
1396/10/07 1:01 غ.وSystem Account
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1396/10/07 1:01 غ.وSystem Account
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Accountصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Accountصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Accountصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Accountصفحه خوش آمد
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
1396/10/07 1:02 غ.وSystem AccountCatalog-Item Reuse
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
1396/10/07 1:02 غ.وSystem AccountCatalog-Item Reuse
default.master
default.master
  
1396/10/23 11:08 غ.مSystem Account3
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Accountصفحه ویکی سازمانی
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
1396/10/07 1:02 غ.وSystem AccountError Page
inner.aspx
inner.aspx
  
1394/04/30 12:20 غ.وSystem Account4خیرصفحه خوش آمد
khorasanjonoubi.master
khorasanjonoubi.master
  
1395/10/26 12:00 غ.وAli Asgari4
minimal.master
minimal.master
  
1394/04/02 5:09 غ.وSystem Account4
nightandday.master
nightandday.master
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Account4
oslo.html
oslo.html
  
1396/10/07 1:01 غ.وSystem Account
oslo.master
oslo.master
  
1396/10/07 1:02 غ.وSystem Account
oslo.preview
oslo.preview
  
1396/10/07 1:02 غ.وSystem Account
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Accountصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
1394/04/21 1:30 غ.وSystem Account4بلی
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem AccountProject Page
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
1396/10/07 1:02 غ.وSystem Account
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
1394/04/21 1:31 غ.وSystem Accountصفحه هدايت
seattle.html
seattle.html
  
1396/10/07 1:01 غ.وSystem Account
seattle.master
seattle.master
  
1396/10/07 1:02 غ.وSystem Account
seattle.preview
seattle.preview
  
1396/10/07 1:02 غ.وSystem Account
1 - 30بعدی